CentroMet s.r.o
Tolstého 28
040 01 Košice-Sever
Slovensko
IČO: 44 680 287
DIČ:
2022785842
IČ DPH:
SK2022785842
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I,
Oddiel: Sro, vložka č. 23378/V
č.ú.: SK03 1100 0000 0026 2675 3951 (EUR)
         SK29 1100 0000 0028 2300 2428 (USD)
vedený v: Tatra banka, a.s.,
Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55
SWIFT: TATRSKBX